Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Kaže se apsorpcija, a ne absorpcija.

Jednačenje suglasničkih grupa često izostaje u rečima stranog porekla.

Međutim, jednače se prefiksi:
ab-: apsolutan (ne absolutan), apstrakt (ne abstrakt), apsolvent (ne absolvent), apstinencija (ne abstinencija), apsurd (ne absurd), apscisa (ne abscisa), apcigovati (ne abcigovati), apsorpcija (ne absorpcija);
ob-: opservacija (ne observacija), opstrukcija (ne obstrukcija);
sub-: supstanca (ne substanca), supstrat (ne substrat), supstantiv (ne substantiv), supstitucija (ne substitucija),
ali – subperiodizacija, subpolaran i sl.