Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Када се у речи нађу у додиру два сугласника различите звучности, први у изговорном низу се прилагођава другоме. Други сугласник од два у непосредном додиру својом артикулацијом утиче на први, па се ово једначење у фонетици назива регресивна асимилација сугласника по звучности.

Прави сугласници, по артикулационо-акустичном елементу звучност / безвучност подељени су у парове чији се чланови артикулационо-акустички разликују само по звучности.

Звучни сугласници:     Б, Г, Д, Ђ, Ж, З, Џ

Безвучни сугласници: П, К, Т, Ћ, Ш, С, Ч, Ф, Х, Ц

Сугласници Ф, Х, Ц немају своје звучне парњаке.

Подела сугласника у српском језику>>

У ситуацији када се звучни нађу пред безвучним сугласницима – претварају се у своје безвучне опоненте, и обрнуто, када се безвучни нађу пред звучним сугласницима – претварају се у своје звучне опоненте.

врабац – врапца; топ – тобџија

бег – бекство; бурек – бурегџија

назадак – назатка; сват – свадба

жеђ – жећца

држати – дршка

наручити – наруџбина; папуча – папуџија

Безвучни сугласници Ф, Х, Ц испред звучних сугласника остају незамењени јер немају својих звучних парњака: Врхбосна, Салихбеговић. Наравно, пред њима ће звучни сугласници бити замењени својим безвучним алтернантима: потхранити, расформирати, исцурети.

Испред сонаната (гласника), који су звучни, али – са особинама вокала, безвучни сугласници се неће замењивати својим звучним алтернантима: сјединити, смрвити, слика, својство, творба, тврдити, трести, причати. Са своје стране, ни сонанти такође не мењају своју звучност када се нађу пред безвучним сугласницима: крст, рт, Јанко, шампањ, цинк, странка, сламка, пољски.

Наш правопис предвиђа и неке изузетке.

У писању, звучно Д остаје неизмењено безвучним алтернантом Т испред безвучних С и Ш, и то у свим положајима у речи: одсуство, а не отсуство; председник,  а не претседник нити прецедник; средство, а не сретство; предшколски, а не претшколски; одшетати, а не отшетати; подшишати, а не потшишати итд.

У писању, звучно Ђ остаје неизмењено безвучним алтернантом Ћ у положају испред наставка -ство: вођство, а не воћство.

Неизмењени остају и звучни сугласници пред безвучним, и обрнуто, када се налазе на крају префикса, или речи у сложеницама у којима би доследна замена одговарајућим алтернантима утицала на значење речи: предтурски, а не преттурски нити претурски; подтекст, а не поттекст нити потекст; постдипломски, јурисдикција, адхерентан и сл.

До одступања долази и у писању неких страних имена и придева од њих изведених: Вашингтон, а не Вашинктон, вашингтонски; Питсбург итд.

Читајте о најчешћим језичким недоумицама у српском језику ОВДЕ.

Граматика српског језика за гимназије и средње школе, Живојин Станојчић, Љубомир Поповић

Сугласници су гласови за које је карактеристично да при њиховом изговору ваздушна струја савлађује препреку у говорним органима.

Подела сугласника по звучности

При изговору звучних сугласника гласне жице трепере, а у изговору безвучних гласне жице не учествују. Осим сугласника Ф, Х и Ц, који немају звучних парњака, сви остали звучни сугласници у српском језику имају своје безвучне парњаке.

Звучни:     Б, Г, Д, Ђ, Ж, З, Џ

Безвучни: П, К, Т, Ћ, Ш, С, Ч

Подела сугласника по начину творбе

По начину творбе сугласници могу бити преградни, струјни и сливени.

Преградни (експлозивни) сугласници формирају се тако што говорни органи стварају потпуну струји, која се затим нагло уклања. Експлозивни сугласници су по звучности организовани у три пара.

Преградни звучни сугласници:     Б. Г, Д

Преградни безвучни сугласници: П, К, Т

Струјни сугласници (фрикативни) формирају се тако што говорни органи стварају теснац кроз који пролази фонациона струја. Они такође могу бити звучни или безвучни.

Струјни звучни сугласници:     З, Ж, (В)

Струјни безвучни сугласници: С, Ш, Ф, Х

Глас В је по месту изговора (уснено-зубни) једнак гласу Ф, али се не понаша као звучни парњак гласа Ф него као сонант.

Сливени сугласници (африкате) имају у свом саставу сливене елементе преградног и струјног сугласника.

Сливени безвучни сугласници: Ц, Ч,Ћ

Сливени звучни сугласници:     Џ, Ђ

Сонанти у српском језику>>