Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Одредбе у именичкој синтагми разликују се, пре свега, по месту у односу на главни члан синтагме и по јачини значењске везе са њим. Атрибут је другостепени реченични члан и има функцију да ближе одреди неки други реченични члан изражен именицом или неком другом именички употребљеном речи.

Уз исту именицу могу стајати два или више атрибута, што се назива атрибутски низ, нпр. Тај прастари прашњави кофер заузима место у мојој соби.

Према саставу и облику конституентске јединице атрибуте можемо разврстати у три уже групе:

⇒ конгруентни атрибути,

⇒ неконгруентни (падежни) атрибути,

⇒ атрибутиви.

Специфичне одредбе именичких речи су придевске јединице: придеви, придевске синтагме, придевске заменице и редни бројеви. Свим наведеним придевским јединицама је заједничко приписивање њиховог садржаја именичком појму, који је центар синтагме, при чему се сви чланови синтагме слажу у роду, броју и падежу (конгруенција).

добра/интересантна књига (придев)

врло добра/изузетно интересантна књига (придевска синтагма)

моја/наша књига (придевска заменица)

прва/друга књига (редни број)

Поред потпуне атрибутске конгруенције, честа је и непотпуна атрибутска конгруенција, нпр. свеж бурек и пециво, где свеж и пециво не конгруирају у роду, него само у броју и падежу.

Веза атрибута са именицом коју одређује може бити слабија или јача. С обзирома на то, можемо издвојити следеће случајеве:

– атрибут је непосредно испред именице коју одређује, и слаже се са њом у роду, броју и падежу, нпр. високи човекхладно пиво, романтична душа;

– атрибут одређује именицу заједно са њеним другим ланчано повезаним одредбама, нпр. нова зелена свилена мајицамасивна стара гвоздена капија високи прастари дрвени мост;

– атрибут припада конјукцијском атрибутском низу, у којем се атрибуту налазе у односу паралелних одредаба управног члана синтагме, нпр. паметно, вредно и уредно детеуредно, вредно и паметно дете.

– атрибут је непосредно испред именице коју одређује, али не конгруира са њом у роду, броју и падежу, јер је непроменљив, нпр. инстант кафафер утакмица.

 

Одредбени реченични чланови су:

→ атрибут,

→ атрибутив,

→ апозиција,

→ апозитив,

→ адвербијал.

Одредбени реченични чланови су секундарни реченични чланови који зависе непосредно или посредно од реченичног члана који одређују и најчешће нису обавезни делови реченице, него могу бити изостављени без последица по граматичку прихватљивост реченице.

Одредбе у именичкој синтагми разликују се, пре свега, по месту у односу на главни члан синтагме и по јачини значењске везе с њим.

Нормативна граматика српског језика, друго, измењено и допуњено издање, Матица српска, Нови Сад, 2014.