Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Гускица је хипокористик, а гушчица је деминутив.

Испред суфикса за извођење деминутива и хипокористика -ица и -ић сугласници к, г, х имају неуједначену судбину.

Најчешће се замењују гласовима ч, ж, ш: ручица, слачица, ножица, књижица, снашица, мушица; рачић, рожић, трбушић и сл.

Међутим, често остаје неизмењено -кица, а понекад и -гица, -кић.

К остаје неизмењено испред -ица када се основа речи завршава сугласничким групама ћк, цк, чк, уз ретке изузетке и тк: воћкица, коцкица, тачкица, приповеткица (и приповечица). Не мења се ни зг у мазгица, тезгица нити чк у точкић.

Промена изостаје у хипокористицима: секица, бакица, чикица (чичица од чича), рукица, ногица (али деминутив: рукица, ногица), мајкица (у значењу бакица).

Промена такође изостаје код личних имена, у тепањима: Јелкица, Ђокица, Олгица, Вукица и сл., али уз двојства: Анкица и Анчица, Дубровкица и Дубровчица и сл.

Промена изостаје и код краћих речи (како домаћих тако и страних), посебно уколико немају деминутивно значење или ако би се услед гласовне промене значење речи удаљило од своје основе: бенкица, паркица, коскица, кукица, стрехица, чергица итд.

Види гуски или гусци.