Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Мушколични бројеви су именички бројеви за групе у којима су искључиво лица мушког пола, нпр. двојица људичетворица браћевас петорицабило их је десеторица.

Уз именичке бројеве на -ица употребљава се именица у облику генитива множине (тројица студенатаписмо четворици студената), односно генитива збирне именице (шесторица браће).

Мушколични бројеви се граматички слажу са плуралским облицима предикта у садашњем или будућем времену, нпр. Двојица одустајуДвојица ће одустати. Ако је мушколични број субјекат или у саставу субјекта, а предикат у прошлом времену, онда предикат може имати или облик множине на , нпр. Двојица су одустала, Петорица су остала, или облик множине на , нпр. Двојица су одусталиПеторица су остали.

Нормативна граматика српског језика, друго, измењено и допуњено издање, Матица српска, Нови Сад, 2014.