Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Na zdravlje i u zdravlje ili nazdravlje i uzdravlje?

Ove priloge treba pisati spojeno: nazdravlje i uzdravlje: Položio je ispit, neka mu je nazdravlje! –  Uzdravlje svima.

Ali: To loše utiče na zdravlje. – Ne mešam se u zdravlje njegovo.

Takođe, sastavljeno treba pisati i prilog nazdravo, u značenju bez bolesti i iznenada: Zabolela ga je ruka nazdravo.

Uopšte ili u opšte?

Otkad ili odkad?

 

 

Prilozi koji bliže određuju glagol, složeni sa ne-, ni- i i- pišu se sastavljeno: nipošto, niukoliko, niotkuda, nikuda, nizašta, budzašto, ionako, ikako itd.

Ovo pravilo ne važi za odrične zamenicame (imeničke i pridevske) koje se, upotrebljene sa predlogom, pišu odvojeno: ni od koga, ni sa kim, ni u kolikoj (meri)…

Kada se glagol u infinitivu završava na -ti, pomoćni glagol hteti se piše sastavljeno sa glavnim glagolom (mislićemo, učićemo, pisaćemo, javićemo itd.).

Međutim, kada se glagol u infinitivu završava na -ći, u futuru se uvek piše spojeno sa glagolom hteti (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će).

Dakle, pravilno je javiću (ili – ja ću javiti), a ne rastavljeno – javi ću.

Pročitajte o tome koje su najčešće pravopisne greške na slovo J.

Otkad, otkada i od kada su prilozi u značenju – od kog vremena, koliko dugo.

Spojevi predloga od do s predlozima kad(a), sad(a), tad(a) onda mogu se pisati na sledeće načine:

dokad, do kada i dokada; dosad, do sada i dosada; dotad, do tada i dotada; do onda i doonda; otkad, od kada i otkada; odsad, od sada i odsada; otad, od tada i otada; od onda i odonda.

Dakle, u navedenom slučaju, pravilno je pisati otkad (pored od kada i otkada), a ne odkad.

Pri tom ili pritom?