Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Иако је у недоречености стиха и сам редовно проналазио своју немоћ, Бранко Миљковић неће осудити неразумљиву поезију, као што су то чинили њени критичари, премда нису урадили ништа поводом тога да схвате ту неразумљивост, да је разликују од „неразумљивости дилетантске поезије”, те тако мешали „значајне ствараоце и смушена блебетала” („Неразумљивост поезије”).

Приближивши се опет Малармеу, који верује да ће песма подстицајно деловати на посвећеног, а збунити неупућеног, Бранко Миљковић брише знак једнакости између НЕРАЗУМЉИВОСТИ и КОНФУЗНОСТИ. Неразумљива песма остаје неприступачна само неупућенима, јер за такву неразумљивост увек постоји кључ и одговор, а конфузна песма нема разрешења, јер она „симулира стварне муке казивања и изражавања”. У истом есеју песник каже да се многи жале на недовољност речи и у томе налазе разлоге неразумљивости (овде он можда мисли, између осталог, на Валерија); међутим, он иде даље – поред решења да се језик прогласи почетком и крајем поезије, постоји друго, прихватљивије, а оно се своди на компензацију недовољности језика подтекстом, односно нејезиком. Тако недовољност речи, уместо да спута, постаје „извор и енергија поезије” .Песник верује у снагу песме:

Шта све може да стане у кап мастила
Једно ненаписано Сунце
И једна непотписана птица
И један ненацртани цвет (Кап мастила).

Херметична песма превазилази немоћ језика и верује у моћ речи. Наиме, моћ речи је толико велика да оне сазнају, наново створивши, неизрециве истине:

Речи ће ми помоћи да утврдим
Где она почиње
Да ли тамо где ја гледам
Или тамо где је још нема
Или тамо где се срце
Испуни песком и заборавом (Морава).

Бранко Миљковић каже: „Речник је рудник одакле песник треба да црпе. Зар Маларме није писао своје песме помоћу Великог Ларуса? У речнику наша имена и речи и траве чекају своје рођење” (Бранко Миљковић, „Недореченост која казује”). У том духу је и савет: Треба све поново и другачије рећи (Проветравање песме).

Попут Малармеа који је реч и осећај уздигао до предмета, Миљковић каже: „Речи нису ознаке ствари, већ ствари саме у својој актуелности” (Бранко Миљковић, „Неразумљивост поезије”). По њему, узрок Малармеове неразумљивости је у опредмећивању. Овакво поимање приближава Миљковића, са друге стране, креду песника Вилијама Карлоса Вилијамса да „нема идеје изузев у стварима”. Он је веровао (Вилијамс) да у песми предмети ништа не значе, већ јесу, јер стварају разна места у нашој свести кроз која ми касније стичемо почетна искуства; поменути објекти су и нешто више него што сами по себи јесу.

Тако Бранко Миљковић, слично Вилијамсу, постаје истомишљеник Ролана Барта, који је веровао да језик, да би био индиректан, мора да указује на саме ствари, а не на појмове, јер деси се да значење предмету измакне, што није случај и са појмом.

nerazumljivost-poezije-2

Недовољност речи једино је на шта песник може да рачуна. Рећи просто цвет, за Малармеа, исто је што и изгубити из вида оно што припада само појединачном цвету и оспорити му могућност постојања као јединствене појаве, односно задржати и изрећи само оно што је заједничко свим цветовима. За Бранка Миљковића, цвет је „програмска појава” која представља стварно померено у нестварно, присутно померено у одсутно, да би нам се тако, у новом облику и значењу, вратило. Тако је цвет у Ариљском анђелу цвет који бди оноцветно , тј. као цвет потиснут у нестварно, цвет који је одсутан, који је „парафраза” Малармеовог цвета: „Ја кажем: цвет!, и ја немам пред очима ни цвет, ни слику цвета, ни сећање на цвет, него одсуство цвета” (Морис Бланшо, Стефан Маларме, Поезија и критика).

Стварност речи за коју се залаже Маларме, а и Бранко Миљковић, јесте у могућности да човек буде присутан у стварима појавног света, удаљавајући се од њих на бескрајно одстојање. Говор уништава свет да би могао опет да га створи, односно доведе у смислено стање.

У један крај много приснији ме смести
Где реч има вредност судбине и подсвести
Где су величанствене сенке
И ствари мале (Одбацивање сумње).

Главна предност језика није у томе да изрази мисао, већ да је створи. Та нова стварност постаје нека врста „обрнутог” света, где се конкретни предмети укидају у корист њиховог својства (цвет кога више нема, цвркут без птице, море кога нема…, као и низ других примера у поезији Бранка Миљковића). Удаљавање од конкретног – присутног уједно је и обезличавање искуства; Маларме каже: „То значи да сам ја сада безличан, и не више Стефан кога си ти познавао, него моћ коју има духовни свет да себе види и да се развија, кроз оно што сам био ја” (Јелена Новаковић, „Француска поезија у есејистичком делу Бранка Миљковића: Маларме, Кено, Боске”, Поезија Бранка Миљковића – нова тумачења).

Поезија као да постаје, како то види Миљковић, мирење са животом далеко од њега, далеко од стварности. „Неизрецивост у оноликој мери налази своје оправдање у коликој је мери реч издала стварност” („Недореченост која казује”). Чини се да Бранко Миљковић није хтео да до краја прати Малармеа на путу бежања од стварности у предео савршенства Речи, да би на крају, разочаран, дошао до закључка да је немоћан да свој имагинарни свет оживотвори на папиру. Он се руководио Малармеом, али се потпомагао подтекстом, тј. нејезиком.

Малармеовој онтолошкој концепцији песме, по којој се реч и ствар поистовећују, Миљковић додаје став да предмет који је песма сама себи одабрала постаје сам песник – он више не пише песму, него бива писан, па поезија постаје „ВЕШТИНА ЖИВЉЕЊА”, а не само „ВЕШТИНА ПИСАЊА”. Речи имају потпуно право над песником: „Знам шта сам песмом хтео, али не знам шта ће сама песма са собом хтети. Срећа је у томе што песма надвиси свога творца. Можда сам хтео само слику, а други су видели симбол. Па добро, тим боље. Надмудрила ме је песма коју сам измислио; па зар је то чудно. Она је паметнија и племенитија од мене, јер она је песма и невиност, а ја сам човек. Ја имам поверења у њу, и верујем у њену улогу међу људима, где је настала у једном тренутку када сам хтео да успоставим мост између себе и других” („Прилог II”, Миљковићев одговор на анкету Дела под насловом Искушење поезије).

У поезији Бранка Миљковића имамо значење које није дато, па га самим тим и не можемо разазнати, а онда, и значење које је ту, само је сакривено: „Песма не казује истину, она је слути” („Поезија и истина”). Поезија може истину да поднесе само изван себе; она је обухваћена истином тако што је њоме осветљена: „Поезија је истинита по ономе што није рекла, а узела је то за своју богату и тамну позадину” („Поезија и истина”). Оваква песма која у себи не носи стварносну истину више пружа.

Поводом поезије Рејмона Кеноа, Бранко Миљковић пише да је она настала између сна и јаве, али није изневерила живот, напротив – њоме је обухваћено и оно што животом у потпуности није. Песма врло често настаје на поменутој граници, или у неком стању налик сну.

Ох те речи како могу да ублаже
Ако су од сна. Лепото неувела
Речи без сенке када ко чашу сунце
Држимо у сну гледајући у црне врхунце (Сонет).

У Миљковићевој песми Море пре него усним ради се о тренутку који претходи уласку у сан. Простори сна су празни простори, па је у њима све дозвољено. У питању је тренутак када се прелази из једног у други свет:

Свет нестаје полако. Загледани сви су
у лажљиво време на зиду: о хајдмо!
Границе у којима живимо нису
Границе у којима умиремо…

Свет се мења сам у себи да би нови – другачији свет, заједно са својим творцем, био успостављен.

Ноћас би вода саму себе хтела
Да испије до дна и да отпочине.

Вода нестаје, свет се затвара у себе, остављајући за собом потпуну празнину. Опет долазимо до кључних ставки Миљковићеве поетике: ПРАЗНО, БРИСАЊЕ, САН, ЗАБОРАВ. Његова поезија се, лишавајући се сопственог садржаја и тежећи ка забораву да би се сећала, затвара у сопствене границе и, уместо спољног света, за свој предмет узима саму себе. Тек у тој празнини, лишеној материјалних стега, пеозија може да успостави саму себе и свој свет. Треба наслутити празан простор, пратећи траг предмета који управо ишчезава.

Празнино, како су звезде мале!
Твој сан без тела, без ноћи ноћ,
Придев чистог сунца пун похвале.

Песник види зрачак наде у тој празнини за своју песму:

Свет нестаје. А ми верујемо свом жестином
У мисао коју још не мисли нико,
У празно место, у пену када с празнином
Помеша се море и огласи риком.

У сну је спознаја и за Валерија. У Гробљу крај мора, он је за тренутак осетио Вечност, изгубио осећање спутаности простором и временом, али се на крају опет вратио у променљиви људски облик. Апсолутна слобода, коју је за тренутак спознао, наводи песника да се озбиљније запита пред питањима света и места човековог у свету. Овде поново наилазимо на повезаност између живота и песме, својствену и Миљковићу и француским симболистима.

Бранко Миљковић у песми Црни јамб сна (којој као мото стоји Малармеов стих: Ја после великог сна подузех пут тужан) каже:

Не, више није важно шта ћу рећи
Већ беше све то некад ко зна кад
У неком сну ил некој чудној речи
Ја после сна тог не знам куда сад.

Исто тако, у Рембоовом Пијаном броду песник је спознао Вечност, али то је био краткотрајан занос, тако да, пошто је једном угледао и осетио чари људских и песничких идеала, он више не може мирно живети пређашњи живот. Све се завршава питањем Бранка Миљковића: Куда да одем после овог сна?

Успевши да увиди поражавајућу разлику између света у коме живи и света у коме би волео да живи, песник је, у ствари, поразио самог себе. Као што видимо, поезија постаје тема свог певања; поезија је мишљење певања – размишљање о моћи и границама поезије.

Валери би такође хтео да спозна развој настајања онога што води уметничком делу, односно да увиди пут који води од ништавила до рађања песме, између почетне идеје до почетног мотива; међутим, ово понирање у себе само води у још већу неизвесност (у Гробљу крај мора). Свако путовање, попут Малармеовог у Поветарцу с мора, излет је у непознато, излет у предео где настаје песма. Од тог жељеног предела удаљени смо бесконачном удаљеношћу. На једном крају стоји биће песника, а на другом идеал у који песник вечно упире очи, не могавши да га трајно достигне. Тако, резмишљајући о могућностима, односно немогућностима поезије, поезија почиње да зија у своје глупо п.

Немоћ пред светом нагнала је Бранка Миљковића у поезију: „Поезију сам почео да пишем из страха” („Прилог VII”, Критике) , каже он; да би се онда највише уплашио кад му се учинило да више неће написати ниједну песму. Песничко стварање је за њега, као и за Малармеа, мучан и тежак подухват. Малармеов Лабуд сведочи о немоћи да се имагинарни свет самооствари на белом папиру, а не о тешком положају песника у суровом друштву, како су га многи читали, поистоветивши га са Бодлеровим Албатросом.

Суочен са неком врстом немоћи, Бранко Миљковић у великом броју својих песама уводи мотив немоћи стварања. У Моравској елегији, Миљковић каже:

О песници свуда и увек
Окренути лицем према привиду
Са звездом уместо ишчупаног срца пред непојатним,
Када је пред нама само један дан, непомешан,
Као цвет који се у сну нашем буди.

Нико не може да види онога што у песнику пева, па не зна да ли је уопште стваран предео кроз који пролази (Увод у игре). Тако се песник кога однесе ђаво међу речи, /да се удвара својој властитој сенци, /да пева у лажном врту (Песник), пита: Шта је то што треба рећи? (Беда поезије).

nerazumljivost-poezije-1

За Малармеа, известан распоред речи у песми не мора бити увек различит од ћутања: „Изазвати, у једној сенци изричито, нем предмет, речима које наговештавају, сводећи се на нешто што је једнако ћутању, омогућује покушај близак стварању.” Бранко Миљковић се пита: Јесам ли певао? Не. (Рођење)

Треба бити чист, па не знати ни једну реч
Отворити уста значи показати зубе.

Средиште његовог интересовања јесте да покаже неизрециво, и опише немоћ, моћ песника пред неизрецивим:

Певамо јер смо беспомоћни
Гледај, одлете мртва птица
У нејасну шуму што ме голица (Песма II).

С обзиром на то да постоји непремостиви јаз између две противречне стварности, поезија стоји пред великим знаком питања:

Ко зна шта је то што треба рећи
Бос и горак потуцаш се од речи до речи (Беда поезије).

Песник осећа да је исто певати и умирати (Балада). Он жели да пронађе Реч, али не зна где би је могао наћи – зна да идеал постоји, али тражење тог идеала је увек мучно чупање речи из дна себе. Једино што остаје је:

Ићи без приближавња
Лутати и бити увек далеко од нечега (Одисеј).

Миљковићево горепоменуто довођење у везу песме и ћутања (слично Малармеу), као и двоумљење између та два, присутно је и у краткој песми Ако кажемо:

Ако кажемо
Рекли смо што нисмо хтели рећи
Ако ћутимо нисмо ништа рекли
Али смо много прећутали
Свака реч значи оно
Што значи њено ћутање.

Подвојеност између неограничене вере у моћ Речи са једне, и опет сумња да оно неизрециво и свеобухватно каква је поезија може оживети кроз Реч у коју толико верује, са друге стране, присутно је у великом броју Миљковићевих песама које су предмет саме себи. У складу са Малармеовим схватањем да је највећа удаљеност неопходна за песничко стварање управо смрт, Бранко Миљковић, у песми Балада, каже:

Смртоносан је живот, али смрти одолева
Једна страшна болест по мени ће се звати
Много смо патили. И, ево, сад пева
Припитомљени пакао.
Нек срце не оклева.
Исто је певати и умирати.

Кад је мастило сазрело у крв, песник је сазнао да исто је певати и умирати. Он као да се бори између остајања у равни стварности и одласка ван ње; сукобили су се жеља и безнађе. Негде далеко постоји наслућени простор, место о којем ништа не зна – не зна где је ни шта је – само зна да је другачије од овог места на коме јесте, и да је од њега удаљен бескрајним празним простором. Управо та удаљеност, иако застрашује песника, јер није извесна, истовремено га и привлачи – да је нађе и прилагоди се празнини.

Тако Маларме, суочен са празним листом ког белина брани , али и са свим стварима које би га можда везивале за свет у коме јесте (стари врт ког огледа око), бије битку сам са собом, двоумећи се између поверења у моћ или немоћ свог песничког подухвата. Са једне стране стоји безнађе јер прочитах све књиге, а на другој је неизвесност, у коју се песник, већ суочен са сумњом у моћ поезије, плаши да упусти. Наравно, победу је опет однела вера у Реч: Ал, о срце моје, чуј песму морнара (Поветарац с мора)!

У знаку позива на одвајање од стварности, упркос сумњи, су и стихови Бранка Миљковића у Паралелној песми:

Хајдемо просте воде
Хајдемо
То је мала шетња до непознатог и натраг
Увежбаним навикама које нас изједначише.

Поред песама у којима, иако постоји сумња у постојање „чисте поезије”, ипак преовладава поверење, бројне су и оне из чијих стихова читамо губитак наде. Песник готово да уопште више није сигуран, или уопште не верује да ће достићи жељени ниво нове стварности – Поезије.

Код Малармеа – поетски субјекат, пошто се одлучио да напусти оно што он назива „туробном тамницом”, ипак стрепи пред неизвесношћу јер – не зна се где је тај нови простор:

Котрља се маглом, давна и испуни
Твој грч урођени ко мач љуто наднет;
Куд побећи у худој и залудој буни?
Опседнут сам. Плавет! Плавет! Плавет!
Плавет! (Плавет)

Артур Рембо, иако је пун елана и наде напустио пределе мирних река, упустио се у пустоловину без чежње за глупим очима на жалу, уверен да носи омиљена јела песницима од сунчевих трава и азурних слика, на крају схвата да не може опстати ни у једном ни у другом простору, па се опет намеће нихилистичка жеља за бродоломом – за смрћу (смрт је највећа удаљеност од живота од кога се бежи):

О нек се разбије мој труп
Нека потонем у море (Пијани брод).

Они који се усуде на пут, у ствари, не знају шта их тамо чека, сем мора, Сунца – Вечности, за коју нису сигурни да заиста постоји. Ипак, море својим неограниченим пространством и слободом привлачи песника, да му не може одолети. Бранко Миљковић у Похвали води каже:

Само вода може да подари потпуну самоћу
Сличну звездама сличну тишини расклопљеног неба
Да опече време да испуни рубине
И да створи прошлост од онога што још није дошло
(…)
Она је залиха сна и смрти и свих могућих
Могућности највећи и чун и пут
Који сам путује сан који себе сања.

Одушевљен величанственом панорамом мора је и песник у Гробљу крај мора, док са приморског гробља у Сету, свом родном месту, посматра одсјаје Сунца који се поигравају на пучини. Ипак, савршенство мора, иако за тренутак дарује неизрециву срећу, враћа у тужну реалност човекове пролазности и несавршености.

Миљковић се у песми Похвала земљи пита:

Шта да јој обећам ако пођем
На Пут преко напорног Мора.

Чак и када постоји нека замена, он искључује могућност наде: „Ја желим само једно: да верујеш у тај пепео. А то ћеш заиста моћи ако схватиш да време треба побеђивати, што свешћу и песмом, што заборавом, али никада надом, али никада оним што је већ остварено. Дакле, ватром која је врло слична празнини, а не сенком. А шта је пламен? Дан свих ствари које немају своје сопствено време. Ове су песме надирање света у празно, дан изнутра” (Прва посвета).

За Бранка Миљковића, „све што се дешава, дешава се на подручју језика и симбола, било да се ради о атомима или о звездама” („Прилог VII”). Све формуле света су поетске, а „савремена физика би могла да узме за епиграф Бодлеров стих Човеков пут води кроз шуму симбола („Прилог VII”).

Отуда крајње безнађе због и најмањег губитка наде у моћ Речи, у моћ Језика, јер речи за њега нису средства комуникације, већ средство откривања и доказивања бића, можда и само биће; речи су нешто што има властиту егзистенцију, независно од свог творца – песника, јер он више никакво право нема над њима:

Две речи тек да се кажу додирну се
И испаре у непознато значење
Које с њима никакве везе нема
Јер у глави постоји једна једина реч
А песма се пише само зато
Да та реч не би морала да се каже
Тако речи једна другу уче
Тако речи једна другу измишљају
Тако речи једна другу на зло наводе (Критика метафоре).

nerazumljivost-poezije-3

Миљковићев стих: Исто је певати и умирати, Новица Петковић доводи у везу са изреком Мориса Бланшоа: „Дело привлачи оног који му се посвећује на месту где је оно изложено немогућности остварења” (Новица Петковић, Инверзија поезије и поетике); а у томе налазимо поетику симболизма – ону која води од Малармеа, ка Валерију. Песник се стално колеба између могућности и немогућности остварења песме – онакве какву он жели. У Припремању песме, Миљковић каже:

Још једна слепа реч и песма ће прогледати
На месту где се то најмање очекује
Још један празан дан
И радоваћемо се празнику,

да би опет, на другом месту, испливали стихови обојени безнађем:

Ако си постао песник тако ти и треба (Сунце искоришћено као епитаф).

Певање је од кључног значаја за Бранка Миљковића, јер певати значи сазнати свет, спознати суштину.

Свет се дели на оне који су запевали
и оне који су остали робови (Судбина песника).

Разочарење у моћ поезије, дакле, не односи се само на немогућност остварења у уметности, већ и на немогућност остварења у животу и указује на немоћ човека да спозна свет, суштину, себе „Идентитет света и песничког субјекта не може бити остварен. Свет увек остаје оно Друго. У томе је садржан известан парадокс. Ако је идентитет немогућ, ако песнички субјекат вазда остаје усамљен у својој зазиданости и издвојености, тада се и сама земља открива као непозорница. (…) Тако се лична духовна трагика преображава у трагику самог песништва. Ако космичке силе не садрже никакав људски смисао – о чему онда то пева поезија” (Миодраг Петровић, Песнички свет Бранка Миљковића).

Овај знак једнакости између Поезије и Живота изнова и изнова чини да се песник колеба између наде и безнађа; тако Миљковић у Замореној песми, на почетку каже:

Они који имају свет
Нека мисле шта ће с њим
Ми имамо само речи
И дивно смо се снашли у тој немаштини,

да би на крају нада посустала, у стиховима:

Али нереч каже
Касно
Је
Нецвет каже
Ноћ
Је
Нептица каже
Плам
Је
А је каже није
На то птица опсује
Цвет каже то је пакао
Права реч се још родила није.

Дакле: немоћ песме – немоћ живота; немоћ живота – немоћ песме.

Песма Поезију ће сви писати, као многе друге Миљковићеве песме, пева о природи поезије, о односу поезије и живота, песничке и ванпесничке стварности, и предвиђа могући развојни пут пеозије. Ни стварност, ни поезија нису достигли ону меру која је била очекивана. Све је негативно обојено. Ништа није остварено у потпуности. Песник и овде уводи мотив сна и заборава; међутим, овде није у питању њихова афирмативна страна, већ је истина заборављена и изједначена са сном:

Сан је давна и заборављена истина
Коју више нико не уме да провери
Сада туђина пева ко море и забринутост

Кад једног дана у људском говору не буде било таквих речи којих ће се песма одрећи, кад поезију сви буду писали, кад песник буде песму препустио другима, он се пита:

Хоће ли слобода умети да пева
Као што су сужњи певали о њој.

Исто тако, у Пореклу наде песника напушта вера у моћ поезије, да би све било замењено сумњом у могућност достигнућа савршенства, односно крајњих песничких домета.

Ипак, иако поезија Бранка Миљковића, у свом трагању за максимумом вербалног домета, сугерише сурову истину о границама домета Речи, она је и нада у могућност остварења песничких идеала.

Бранко Миљковић је, лутајући скривеним путањама смисла и живота, строго разликовао узвишеност Поезије од реалног свакодневног живота, тако да у његовим песмама сасвим ретко или никада не наилазимо на уплив стварности, онакве каквом је ми видимо. Овакав доживљај живљења и поезије резултирао је, логично, у скретање од објективног ка субјективном, да би песник могао да спозна једину стварност за коју сматра да је права, до које му је изузетно стало, а то је стварност Речи. Вера у моћ Речи улива наду да поезија, и вероватно једино она, може одговорити на питање шта је то живот, без обзира да ли се на њему задржава или, као што је то овде случај, од њега бескрајно удаљава. Вођен том надом, али и онда када ју је губио, Бранко Миљковић испевао је најлепшу ПОЕЗИЈУ О ПОЕЗИЈИ.

Створивши поезију која припада животу облика унеколико еманципованих од животних облика, песник се увелико приближио тенденцији поезије француских симболиста, која је обележена одвајањем од конкретних значења. Желећи да објасни своја поетичка схватања и схватања песника које је следио и о којима је писао, он у својим есејима и критикама, поетиком открива поезију; са друге стране, у безброј својих песама које бришу границу између певања и мишљења, он поезијом објашањава поетику.

Ми, у ствари, не знамо шта је Миљковић још могао да напише. А написао је много.

Српски и француски симболизам>>

Аутор: Зорана Пејковић

Бранко Миљковић верује у заборав који је неопходан за песничко стварање – „заборављено памћење” које је најпре одбацило стварност, да би је опет пронашло у језику. Поезија се претвара у „празнину што пева”, јер тако створена песма почиње да живи само за себе, независно од песника јер она је, заправо, „победа над песником”.

Песма, као нова стварност, надвисила је песника и постала независна егзистенција, која више нема додирних тачака са оним што је песник осетио и желео – јер „садржај песме није неки догађај или емоција, већ авантура речи захваћена једном игром стварања” (Бранко Миљковић, Недореченост која казује). Управо тамо где престаје свет са свим својим значењима, тамо – у неком новом простору, који није одређен трима димензијама – почиње поезија.

Миодраг Петровић напомиње да овде није реч о одбацивању садржаја и чињеница, већ о природи трансформације којој су сви подвргнути. „Садржај може пропевати тек пошто се појави као звук и облик. Не звук и облик изван садржаја, но садржај као звук и облик. Миљковић тражи да се осећање и доживљаји до те мере згусну, да се такорећи, више не може препознати импулс искуства који их је донео. Он не одриче, дакле, везу између певања и садржаја, већ само указује каква она мора бити да би се остварила песма” (Миодраг Петровић, Песнички свет Бранка Миљковића).

Појавност је нешто од чега се само одвајамо да би смо кренули ка суштини, јер она нам није директно доступна и способни смо да видимо само њене бледе обрисе, у овом свету у коме постојимо. Конкретност спутава човека и у животу и у поезији, па зато sadrzaj-i-oblik-pesme-2стихови од ње беже. У песми „Ариљски анђео” појављује се аскетска ружа, тј. ружа која је без обележја конкретног света, која је из равни искуствене стварности прешла у раван поетске стварности, да би тек у свом одсуству могла да делује: Све је нестварно док траје и дише; / Стваран је цвет чија одсутност мирише / И цвета, а цвета већ одавно нема: / Беспућем до наде песму ми припрема, / Кад издан још волим ону која спава. / Успомено златни праже заборава!

Миљковић пева о посебном цвету – лишеном сваког обележја конкретне чулности, јер смисао цвета није у оном што он представља као реална и чулна појава, већ у његовом зрачењу, у његовом мирису.

…Никад цвет не могу рећи / ако не мирисах нецвет много већи.

Он се позива на Рембоа и Малармеа који су, како каже: „укинули реч као реч и ствар као ствар (реч и ствар су прешли у стиху једно у друго)”, да би изједначио реч и биће. Ово укидање речи као речи и ствари као ствари извршено је тако што је релативизована постојећа граница између вербалне и стварносне јаве; па су се својства ствари могла пребацивати из једне сфере у другу, тј. дошло је до замене својстава онога што постоји у реалној – стварносној сфери и онога што постоји у вербалној сфери. Тако, оно што постоји у реалности бива сведено на Реч – симбол. „Поезија није именовање постојећих ствари, које нас окружују, она је стварање” (Бранко Миљковић, Поезија и облик, текст везан за ангажовање Бранка Миљковића око покушаја групе београдских песника и критичара да оснују „неосимболизам” – нови правац у поезији), – ова Миљковићева трдња указује на Малармеова настојања да у песми створи нешто ново што не постоји у ванјезичкој стварности, јер песник не понавља оно што већ постоји у природи, већ ствара један други свет.

Миљковићев есеј Поезија и облик, у ствари, представља парафразу кључних Малармеових поетичких ставова. У есеју О књижевној еволуцији Маларме каже: „Ја, напротив, мислим да треба да постоји само алузија. Певање је, у ствари, контемплација предмета, слика која полеће из сањарења, њима изазваних. Парнасовци узимају ствар целу; покажу је; тако нема тајанствености; они одузимају духу дивну радост веровањем да сами стварају. Именовати предмет, то значи уништити три четвртине уживања у песми, које се састоји у постепеном одгонетању; сугерисати га, то је сан. Савршена употреба тајне чини симбол: евоцирати постепено предмет да би се показало једно душевно стање или, обрнуто, изабрати један предмет и дегажирати из њега душевно стање, низом дешифровања” (Радивоје Микић, Орфејев двојник).

Песма која настаје по својој природи је беспредметна јер, чак и у случају да полази од нечега што је видљиво, опипљиво и већ створено, она га дематеријализује и стварност претвара у могућност. Она, по Миљковићу, треба да буде потпуно ослобођена од свега што оптерећује, спутава и гуши догађајем, причом, нарацијом – јер све што се догоди, мора да се догоди пре песме.

Пошто песма, да би заиста то била, упућује од одређеног на неодређено, од конкретног на симбол, она постаје сплет већег броја алузија на садржаје на које се односи, а који директно нису унети у песму. Ови садржаји се не налазе у песми јер је песник морао да их заборави да би уопште од њих могао да створи песму. „Песма почиње сећањем, завршава се заборавом, заборав редуцира песму на њено власито искуство. Он је ослобађа свих помоћних средстава која су јој била потребна док је настајала. Тако поезија постаје вечито памћење које себе не памти” (Бранко Миљковић, Недореченост која казује).

Дакле, пошто песма нема садржај (јер га је заборавила), већ само идеју, њу је најбоље изразити кроз облик песме јер је управо он једино непроменљив. Неосимболизам ће се, каже Миљковић, борити против свих грешака у које су западали модернисти и реалисти, да негирају нешто што је на било који начин вредно; бориће се против произвољности сваке врсте која је, по њему, недостатак праве стваралачке оригиналности; против безбриге тако присутне у тој поплави слободних стихова.

Бранко Миљковић сматра да су строге песничке форме својствене само генијалним уметницима: „Замерка коју су упућивали и упућују поезији класичној по форми, јесте да она одузима слободу песнику и онемогућава му да открије ново, као да се, тобоже, ново може открити само у невезаном говору и у лутању кроз речи; као да ново нису открили Маларме, Верлен, Рембо, Валери, Рилке, у својим сонетима и строго дотераним песмама у много већој мери него, на пример, Тристан Цара и Бретон, који су хтели немогуће: да створе уметност, а полазили су притом од једне нихилистичке естетике. И најзад шта је то ново у поезији? Да ли је то нека оригинална метафора, каквих (уколико је невероватно оригинална) у светској литератури има бар још три, можда у мало промењеном виду? (…) Шта је то ново? Ново је оно што је савршено, а утолико је новије што је савршеније. (…) Наука се не развија, она се усавршава” (Поезија и облик).

Реч је, заправо, о песниковом специфичном схватању слободног стиха. Он је мишљења да је слободан стих, рецимо, Витмана далеко од тога да буде заиста слободан – он је организован, такође, по строгим правилима. Слободни стихови не постоје у литератури, а ако их и има, има их код рђавих и неодговорних песника, сматра Миљковић (Поезија и облик).

Бранко Миљковић следи Валерија, који искључује могућност да песнички занос буде једини извор поетског стваралаштва и инсистира на приоритету систематског рада који се надовезује на онај први стваралачки импулс. Суштина песникових тешкоћа је у томе што је он, пише Валери, „приморан да у исти мах рачуна са звуком и са смислом; да удовољава захтевима не само хармоније, музичке природе, већ и разним интелектуалним и естетским условима, а да не говоримо о уобичајеним правилима… ” (Пол Валери, Поезија и апстрактно мишљење). Обојица, и Валери и Миљковић, на тај начин поезију одвајају од личног, које мора само себе да превазиђе не би ли постало универзално.

Бранко Миљковић, у ствари, прати Валерија, који прати Малармеа, који жели да створи стил у коме више говори језик, мање песник. Тај језик, ослобођен од примеса личног, води у БЕЗЛИЧНО, а оно опет у ПРАЗНИНУ, ПРАЗАН и ДАЛЕК ПРОСТОР где су сва тројица писали своје песме.
Бранка Миљковића води пут од несређености сећања и утисака до поетске организације – од живота који ишчезава у забораву до текста (песме) који га се присећа, да би се цео овај мукотрпни „процес” на крају завршио готовом песничком , која ће, пуна значења и уређена, пружати неисцрпна задовољства.

Ево цвета довољно смелог да мирише
на празном месту и у успомени.

У анализи међусобне повезаности и утицаја који је француска симболистичка поезија оставила на њеног изузетног познаваоца и преводиоца Бранка Миљковића намеће се неизбежна и немерљиво значајна појава једног Шарла Бодлера у Француској, без кога, можда, и не би било симболизма, онаквог каквог су га познавали и под његовим утицајем стварали многи потоњи песници.

Имајући неограничено поверење у моћ Речи, Бодлер је дубоко веровао да песник треба да буде призма кроз коју се пролама божанско савршенство речи. Све што постоји одјек је нечега. Свака душа је огледало у коме се огледају идеје творца, а свака ствар одјек је творца и представља одбљесак суштинског. Сам свет, у ствари, одговор је онога што постоји у савршеном, нама директно несазнатљивом, свету. Природа је исто тако Реч, одбљесак нечега. Песник, као преводилац, треба да схвати поменуте везе као једну универзалну аналогију. Све што постоји појединачно испуњено је алузијом на све остало, тако да се, као из центра – језгра, непрестано шире сигнали асоцијација, склапајући тако слике које представљају јединство света (све у једном и једно у свему). Изложивши да се у унутрашњости духа, који мисли о свету који га окружује, осећања мешају једна са другима – звуци и мисли се мешају, вид осећа звукове, чуло додира види појавни свет, итд – Бодлер је дао теорију синестезије. Иако наговештаје оваквог уочавања веза имамо и код Поа и Хофмана, Бодлер је био први који је дао теоријску поставку о томе.

brankombodler2Да би песник могао да ствара, по Бодлеровом мишљењу, он не мора увек да пође од света који је исти или личи на реалан свет. Овакво одвајање од појавне стварности налазимо и касније у многобројним примерима песама Рембоа, Валерија и Малармеа. Песник упознаје свет, нужно га деформише и уређује на другачији, њему својствен, начин – јер стварност не мора да буде ни полазиште ни исходиште у еволуцији једне песничке творевине.

За разлику од Бодлера, који је инсистирао на песничком занату и сматрао да песник ипак неке ствари најпре мора да научи да би их касније превазишао маштом, Едгар По је био мишљења да оно што је раније сматрано резултатом песме, а то је форма, сада постаје услов песме („Филозофија композиције”). Бодлер се теоријски залагао да се поезија нужно мора ослонити на чаролију звука, али ће то у песничкој пракси остварити тек Маларме, у чијем ће песништву бити достигнут врхунац одвајања поезије од конкретне стварности, који ће је одвести у крајњи херметизам.

Поезија – Лепота, за Бодлера, мора увек да запањује новином, а као последица тога јавља се неразумевање од стране читалачке публике. Инсистирајући на тој новини, поучен многобројним примерима својих учитеља – француских симболиста, Бранко Миљковић је истицао да су необичност и новина песничког израза сразмерне удаљености стварности – што је удаљеност већа, то је необичност и свеобухватност већа. „Сажетост и недореченост песничког језика су стања у којима се овај највише приближио стању нејезика, одакле црпе своју снагу”. Ипак, Бранко Миљковић додаје да ова потребна сажетост, међутим, има и ману јер онемогућује игру која има тенденцију ширења и гранања.

Верујући да поезија има смисао у самој себи, Бодлер се залагао за чисту уметност. Лепота која је, по њему, једина изван добра и зла омогућава човеку продор у бесконачност. Добро, које је у стварном животу тешко пронаћи (јер, за Бодлера, врлина је, за разлику од злочина, који је природан, увек вештачка), увек је производ неке уметности – у његовом случају, производ поезије. У том смеру иде и наизглед парадоксална одбрана песника на суђењу поводом збирке Цвеће зла да је дескрипција зла у његовим песмама, у ствари, само афирмација добра.

Бодлер, као и симболизам који је зачео, морају се посматрати кроз призму нихилизма, који срећемо код филозофа као што је Ниче (мада и пре њега). Свестан неизлечивог зла у човеку, које, пре свега, да би могао писати о њему, препознаје у себи самом, Бодлер је обузет ништавилом. Слично Ничеовом: „Бог је мртав” је и Малармеово: „Небо је мртво”. За Малармеа, једини излаз из ништавила јесте песнички чин, слично Бодлеру, који у томе види једини заборав и излаз из несношљивог живота. Његова (Бодлерова) песма Химна лепоти најбоље изражава песнички и естетски идеал: песник прихвата и обману лепоте јер она смањује „гнусност света и бреме Битисања”.

Управо побуна против механичког и уколотеченог реаговања на свет, против лење пасивности и стереотипног уклапања у прописане конвенције – једном речју, незадовољство реалношћу – доводи до тога да се поетски субјекат буни. Овакав свет се не може објаснити јасним концепцијама и уобичајеном логиком, па се намеће ново устројство света, песничко устројство, да би се можда опет успоставило изгубљено јединство. У овај „процес”, који је налик спајању друштвене и песничке револуције, укључио се: у Русији – Мајаковски, у Француској – пошавши за Бодлеровим утицајем: Валери, Рембо и Маларме, а у српској поезији, за њима – Бранко Миљковић.

Бодлерово ништавило је симбол одсуства нечега, одсуства Бога, мада његову поезију никако не треба читати у контексту атеистичких идеја, као што су то многи радили, руководећи се песмама као што је Литаније Сатани; ништавило је симбол одсуства наде. Реакција постаје носталгија за изгубљеном целовитошћу која би давала смисао. Нема Бога, али не у религијском, већ у моралном смислу ауторитета. Излаз из оваквог света и живота песници проналазе у машти и поезији, кроз које стварају један нови, подношљивији свет. Оваква носталгична осећања, која прате човеково (песниково) незадовољство, резултираће у тежњу ка идеалним просторима и временима, који су потпуно различити од оних стварних и приступачних, на које је биће песниково, нажалост, осуђено, а ти простори су празни, неиспуњени.

У есеју „Поезија и онтологија”, Бранко Миљковић, руководећи се Бодлеровом „дефиницијом” поезије као „перцепције односа”, каже да перципирати односе значи замишљати ствари у њиховој одсутности. Песник има свој празан простор – простор између прошлости и будућности, а то је, у ствари, празан поетски простор који чека да буде испуњен. „Поезија је осет о томе да су ствари ишчезле”, каже Бранко Миљковић. Ово „одсуство стварности”, како видимо, зачело се још код Бодлера; међутим, како је његова поезија била много више у домену реалног и видљивог, јер јој је циљ био лечење зла у човеку, а не песма окренута сама себи, она ће бити само узор, али не и потпуно остварење онога што ће се на беспрекоран начин остварити у поезији његових „ученика”.

О везама између српског и француског симболизма прочитајте ОВДЕ.

Аутор: Зорана Пејковић