Коментари

    1. Правопис каже: честитки, обичније него честици. Честитци, у значењу честитке, не наводи. 🙂

  1. Заиста, честитци не постоји у П10, као ни у Правописном речнику, нити старом Правопису. Каже се да је обичније честитки него честици, прецизније: честитка (дат. -итки, обичније него -ици) – дакле ЧЕСТ+итки или ЧЕСТ+ици. Т неће остати поред Ц јер се у њему већ садржи и долази до губљења суглсника Т. Пошто у том случају може доћи до забуне,обичније је честитки.

    1. Честици је датив именице честица, а честитки и, ређе, честитци је од честитка.

  2. Бог, Божић. У сваком облику пише се великим словом. С поштовањем.

Оставите коментар