Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Prema nekadašnjem obliku genitiva zamenice ona koji je glasio njeje, odnosno sažeto nje, u XVI veku se počeo upotrebljavati oblik je kao enklitički oblik genitiva i akuzativa. Oblik je potiskivao je sve više oblik  ju u akuzativu. I danas je upotreba ovog ju veoma ograničena.

Ova enklitika se upotrebljava samo neposredno ispred oblika pomoćnog glagola je kako bi se izbegle ove po obliku udvojene reči: Pozdravio je je. – Pozdravio ju je.

Inače se u svakom drugom slučaju u književnom jeziku upotrebljava enklitički oblik je: Opkolio je zgradu, ali je nije odmah napao, već ju je najpre pozvao da se preda. – Tek kada je nije mogao nagovoriti, on ju je obasuo zagrljajima. – Brat ju je neograničeno voleo kada je bila mlada, a i danas je isto tako voli. – Vidite li ovu knjigu? Moj najbolji drug mi ju je poklonio, i zato je čuvam i čuvaću je zauvek.

U nekim gramatikama se navodi da se često upotrebljava ju umesto je i tamo gde neposredno ispred enklitike je dolazi glagol koji se završava na -je: Kupuje ju od mene. – Daje ju tebi. Međutim, ovo je nesumnjivo dijalekatska osobina.

Oženiti je, oženiti se sa njom ili oženiti se njome?

I ptice na grani, koje jezik ne interesuje, naučile su poslednjih godina da se kaže sve vreme, a ne celo vreme. Ovu „neprikosnovenu istinu” znaju i oni koji ponekad ne znam pišu sastavljeno. Iz svog rečnika celo vreme su proterali skoro svi. Nekako se ustalilo pravilo – pismen si ako govoriš sve vreme, i obrnuto.

Zašto? Objašnjenje se, uglavnom, svodi na sledeće: celo ne može da se odnosi na vreme nego samo na prostor ili predmete: ceo može biti, na primer, hleb, ali vreme – nikako.

„Sve vreme, a ne celo vreme”, slobodno možemo reći, najpoznatije je jezičko pravilo. Ili jezički mit.

Pridev ceo često koristimo uz različite reči koje se odnose na vreme: celi sat, ceo dan i sl. Zašto onda ne bismo rekli i celo vreme?

Rečnik srpskoga jezika Matice srpske pridev celo objašnjava: ceo, potpun broj, potpuna veličina: jedno celo, dva cela; celina. Ceo je: onaj koji ima sve delove, koji nije lišen nijednog dela, kojem ništa ne nedostaje, uzet u celinu, čitav, sav, potpun; koji nije prekinut (u prostornom ili vremenskom smislu), koji je u punom opsegu, odnosno trajanju: celi dan, celo jutro, cela godina; nepovređen, neozleđen, neoštećen; potpuno sličan, isti, pravi; nepobitan, neosporan itd.

Sav (sva, sve) je, prema Rečniku, onaj koji je bez izuzetka, celokupan; ceo, čitav; velik, golem.

Iz navedenog zaključujemo da su sve i celo sinonimi.

Jezički priručnici kažu da je ovo, pre svega, pitanje stila i da je stilski lepše reći sve vreme, ali to, naravno, ne znači da je celo vreme sa gramatičke i logičke strane pogrešno.

Veći problem predstavlja – svo vreme, koje se veoma često upotrebljava, a neispravno je; mada ovo svo nikoga nije iznerviralo kao celo.

Dakle, sve vreme, celo vreme, čitavo vreme, ali ne i svo vreme.

 

Izgovor glasa zavisi od susednih glasova u reči. U različitim kombinacijama ovaj glas se bolje ili slabije čuje. Osim toga, glas može biti deo strukture reči ili nastaje kao prelazni glas između dva samoglasnika. Otuda veliki broj nedoumica u vezi sa pisanjem ovog glasa.

radio-radija
Kada  treba pisati a kada ne treba određuje pravopisna norma.

Suglasnik  se piše između samoglasnika i-a, i-e i i-u. Ovo važi za osnovne reči, za padežne i glagolske nastavke, pozajmljenice i prilagođeno pisanje stranih imena, osim na prepoznatljivom spoju složenih reči:

I-A: avijacija a ne aviacia, armija a ne armia, medijapan a ne mediapan itd.;

I-E: dijeta a ne dieta, dosije a ne dosie, premijer a ne premier, žirijem a ne žiriem;

I:U: trijumf a ne triumf, pijuk a ne piuk, podijum a ne podium.

Glas se ne piše između samoglasnika i-o, osim u slučajevima kada je deo osnove: avion a ne avijom, radionica a ne radijonica, prionuti a ne prijonuti itd., ali zmijom ne zmiom, Srbijo a ne Srbio i sl.

Ne umeće se između i-o ni kada su preuzeti gotovi modeli stranih reči: ambiciozan, istoriografija, evolucioni, impresionizam, komediograf, proporcionalan i sl., mada se na osnovne reči primenjuje opšte pravilo (pisanje između ia): ambicija (ambicije, ambiciji…), arterija, istorija, evolucija, potencija, komedija, misija itd.

Dakle, imenica radio se po padežima menja na sledeći način: radio-radija-radiju-radio-radio-radiom-radiju.

Fioka ili fijoka?

Ukoliko, na primer, kažemo da nekoga pozdravljamo (ili nešto govorimo) ispred kompanije, a zapravo mislimo na to da govorimo umesto kompanije, u ime kompanije, verovatno će nas ispraviti uz pitanje – zašto smo izašli ispred kompanije, van, da bismo nekoga pozdravili i objasniće nam da se kaže – u ime kompanije, a ne ispred kompanije.

Šta je pravilno?

Rečnik Matice srpske kao jedno od značenja predloga ispred navodi i: označava zastupanje, predstavljanje, u ime, umesto: govorio je ispred udruženja. Ako ovo uzmemo u obzir, pravilno je upotrebljavati i jedno i drugo, i ispred i u ime.

Međutim, Pravopis Matice srpske izričito kaže: ispred: pogrešna upotreba u značenju u ime, napr. govoriti ispred kolektiva.

S obzirom na to da prednost treba davati Pravopisu, Pismenica vam preporučuje da ne izlazite ispred da biste nešto izjavili, već da govorite u ime kompanije, firme, škole, kolektiva itd.

Zahvaljujem ili zahvaljujem se?

S poštovanjem, sa poštovanjem ili s’poštovanjem?

Po meni ili po mom mišljenju?

 

Postoji jedno „pravilo” koje insistira na pravljenju razlike između zahvaljujem i zahvaljujem se:

– ukoliko želite da nekome iskažete zahvalnost, kaže se – zahvaljujem.

– ako želite da na učtiv način odbijete ponuđeno, kaže se – zahvaljujem se.

U Rečniku jezičkih nedoumica, Klajn kaže: „zahvaliti, zahvaljivati; ne: zahvaliti se, zahvaljivati se, osim kad znači – odreći se”.

U skladu sa ovim, ukoliko nam neko, na primer, ponudi kafu, a mi ne želimo da je popijemo, reći ćemo: Zahvaljujem se, i obrnuto – ako želimo, reći ćemo: Zahvaljujem (bez se) i popiti kafu.

Međutim, da li je ovo u potpunosti tačno i da li sve navedeno treba shvatiti kao neprikosnoveno pravilo?

Normativni priručnici uglavnom preporučuju da se zahvaliti (zahvaljivati) upotrebljava u značenju: izraziti (izražavati), zahvalnost, odati (odavati) priznanje, a da se zahvaliti se (zahvaljivati se) upotrebljava u značenju: na učtiv način se odreći (odricati) nečega.

Svakodnevne govorne situacije, međutim, pokazuju da se podjednako često govori i jedno i drugo, bez obzira na to da li se želi iskazati zahvalnost uz prihvatanje, ili uz odricanje.

Norma našeg jezika ne postavlja nikakvo ograničenje u vezi sa upotrebom ovog glagola, ali daje preporuku.

U značenju izraziti (izražavati) zahvalnost mogu se upotrebiti obe forme glagola – i zahvaliti (zahvaljivati) i zahvaliti se (zahvaljivati se), ali nerefleksivnoj formi (bez se) treba dati prednost.

U značenju – na učtiv način se odreći – bolje je upotrebljavati refleksivnu formu (sa se).

Hvala ili zahvaljujem?

Često čujemo – Kupio sam svašta neštoRazmišljam svašta nešto i sl.

Ova spoj je, verovatno, kraći i jednostavniji način da se kaže „veliki broj različitih stvari koje ne možemo svrstati u jednu kategoriju”.

Da li je, međutim, ovo stilski ispravno?

„Svašta nešto” je spoj dveju po značenju gotovo suprotnih reči. Prva reč je opšta imenička zamenica za stvari (i bilo šta drugo što nije lice), koja, između ostalog, označava mnogo raznovrsnih stvari, pojava, predmeta i sl. Druga je neodređena imenička zamenica, koja znači – malu količinu, mali deo nečega, malu meru; malo, ponešto, ne mnogo stvari, pojmova i sl.

Ovaj izraz ne pripada standardnom srpskom jeziku. Kao takav, treba da ostane u domenu žargona, a u žargonu je svašta nešto dopušteno.

NEPRAVILNO PRAVILNO
 gazdaricin  gazdaričin
 Garnijer  Garnije
 gledaocu  gledaoče
 glumicin  glumičin
 galeriski  galerijski
 garancia  garancija
 gasterbajter  gastarbajter
 gvinea (novčana jedinica)  gvineja (novčana jedinica)
 g-đica, g-đa  gđica, gđa
 gulenje  guljenje
 general major  general-major
 generaciski  generacijski
 genie  genije
 Gestapa, Gestapu  Gestapoa, Gestapou
 Giblatar  Gibraltar
 gim. (skraćenica od gimnazija)  gimn. (skraćenica od gimnazija)
 geog. (skraćenica od geografija, geografski)  geogr. (skraćenica od geografija, geografski)
 glag. (skraćenica od glagol, glagolski)  gl. (skraćenica od glagol, glagolski)
 gladka  glatka
 glačiti  glačati
 gledaoc  gledalac
 gnjezdo (ijek.)  gnijezdo (ijek.)
 Gnjilanima, Gnjilanima  Gnjilanu
 govedaricin  govedaričin
 go (u sportu)  gol (u sportu)
 Goli Otok  Goli otok
 golubicin  golubičin
 gonioc  gonilac
 Gorski vjenac  Gorski vijenac

Najčešće pravopisne greške (na slovo V)>>

Da li dugo večerate ili večeravate?

Glagolati ručati i večerati spadaju u dvovidske glagole, što znači da, u zavisnosti od konteksta, mogu biti svršeni i nesvršeni.

Ukoliko, na primer, kažete – Čim večeram, doći ću, glagol večerati je svršenog vida.

Ako kažete – Evo sedim i večeram, glagol večerati je nesvršenog vida.

Ipak, često za označavanje radnje koja je trajala ili traje neko vreme upotrebljavamo glagole večeravati i ručavati. Da li je ovo pogrešno?

S obzirom na to da je osnovna odlika našeg glagolskog sistema dvovidost, što znači da jedan glagolski oblik postoji da označi svršenu radnju, a drugi nesvršenu, sasvim je očekivano što se kod govornika javlja potreba da posebnim oblicima razgraniči razliku u trajanju radnje.

Dakle, oblike ručavati i večeravati ne treba smatrati pogrešnim.

NEPRAVILNO PRAVILNO
 vazna  vaza
 vakum  vakuum
 varioc  varilac
 vebsajt  veb-sajt
 vageta  vegeta
 vegeterijanac  vegetarijanac
 vešticin  veštičin
 virtouz  virtuoz
 visočiji, višlji  viši
 vladaocu (vokativ)  vladaoče (vokativ)
 vlasnicin  vlasničin
 vozenje  voženje
 vodka  votka
 voćstvo  vođstvo
 vrediti  vredeti
 Valjevčanin, Valjevčanka  Valjevac, Valjevka
 vambračni  vanbračni
 vanastavni  vannastavni
 varalicin  varaličin
 varijacia  varijacija
 Vašinkton, Vašigton  Vašington
 vežbanki (dat. jd.)  vežbanci (dat. jd.)
 Velika gospojina  Velika Gospojina
 Velika morava  Velika Morava
 Velika Seoba naroda  Velika seoba naroda
 Versaće  Versače
 vece  ve-ce
 veš mašina  veš-mašina
 video kaseta  video-kaseta

Najčešće pravopisne greške (na slovo B)>>

Ukoliko vidimo miša (životinju), reći ćemo – Video/videla sam miša.

Međutim, kako glasi akuzativ imenice miš, u značenju – periferni računarski uređaj? Da li ovu imenicu treba deklinirati kao živo ili kao neživo biće?

Imenice muškog roda koje označavaju nešto živo imaju u jednini akuzativ jednak genitivu (Gledao je čoveka u oči). Imenice koje označavaju nešto neživo imaju akuzativ jednak nominativu (Gledao je film, ne filma).

Na osnovu ovoga, ispravno je reći – Pomeri miš, jer ovaj uređaj nije živo biće.

Međutim, ovome bi trebalo dodati da se često i imenice koje označavaju pojmove koji na neki način podsećaju na čoveka (po svojoj sposobnosti da se kreću, misle ili reaguju kao čovek) menjaju kao nešto živo, dakle – kao što menjamo imenicu čovek. Tako ćemo reći – Vidim robota, bez obzira na to što robot nije živo biće, ali on, po svom izgledu, podseća na čoveka, po uzoru na kog je i nastao.

S obzirom na to da uređaj miš po svom obliku podseća na životinju po kojoj je dobio naziv (a kada označava životinju, imenicu miš menjamo po padežima kao živo biće), sasvim je opravdano reći – Pomeri miša.